Cat Club Sherry

Country: Ukraine

Board

Natalia Matskevych - President
Address: FL 2, 13 Moskovskaya Nikolaev 54001
Phone: +380512351709
Email: sherry-club@ukr.net
 
Janis Shternberg - Vice President
Phone: +380667129822
Email: sherry-club@mail.ru
 
Anastasia Lezhnenko - Secretary
Phone: +380960778677
E-mail: sherryclubsecretary@gmail.com